top of page

STORE POLICY

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER
ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 4 – HET AANBOD EN UW BESTELLING
ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT
ARTIKEL 6 – UITSLUITING VAN HERROEPINGSRECHT
ARTIKEL 7 – DE PRIJS
ARTIKEL 8 – BETALING
ARTIKEL 9 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
ARTIKEL 10 – LEVERING EN UITVOERING
ARTIKEL 11 – KLACHTENREGELING

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag; kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Liha

Valeriaan 24

2930 Brasschaat

België

Li Jolie
Valeriaan 24
2930 Brasschaat 
België

LET OP: Dit is enkel het retouradres, geen bezoekadres.

E-mailadres: liha-antwerp@hotmail.com
BTW nummer: BE0748488028
IBAN: BE20736070343656

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD EN UW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een bepaalde geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit duidelijk vermeld in ons aanbod.

 2. Er wordt steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk beschreven wat we verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is steeds voldoende gedetailleerd om je een duidelijk beeld te geven. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een duidelijke en correcte weergave van de aangeboden goederen. Vergissen is menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

 3. Je bestelling is compleet en onze overeenkomst is definitief zodra we de bestelling bevestigen per e-mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via kredietkaart of online banking. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 4. Als je een product wil aankopen, moet je het toevoegen aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en factuurgegevens in. Nadien bevestig je je bestelling.

 5. Bij laattijdige betaling door de consument of bij problemen met betalingen van eerdere bestellingen is Liha & Li Jolie bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. 

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT

 1. De consument heeft de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 2. Het retourneren van de bestelling is op kosten van de consument. Hiervoor moet de klant het retourformulier downloaden, invullen en bij de retour voegen.

 3. Binnen 14 kalenderdagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs terug naar hetzelfde rekeningnummer waarmee je betaald hebt tijdens het plaatsen van je bestelling.

 4. Li Jolie mag wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Indien de retour niet aan de retourvoorwaarden voldoet, moeten wij het aankoopbedrag niet terugstorten.

 5. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht,  verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Het originele etiket dient bevestigd te blijven aan het artikel.

 6. De klant kan zijn retour verzenden via de post.

ARTIKEL 6 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT  

 1. Het herroepingsrecht kan door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

ARTIKEL 7 – DE PRIJS

 1. Onze prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken, de fabrikant de tussentijdse prijsverhogingen doorvoert of als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

 2. Al onze prijzen zijn inclusief belastingen, BTW, taksen en diensten. Bovenop de aankoopprijs kunnen we wel beslissen om de verzendkosten aan te rekenen. Dit wordt altijd vermeld alvorens je je bestelling definitief plaatst.

ARTIKEL 8 – BETALING

 1. Liha & Li Jolie kan enkel betalingen aanvaarden via de betaalmodules op onze website.

ARTIKEL 9 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, die in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 3. Indien een product beschadigd of defect is verzonden zullen wij de retourkosten voor onze rekening nemen. Indien de klant meerdere items wenst te retourneren en hierbij de kosten voor het retourneren hoger zijn, vergoeden wij nog steeds enkel het product dat beschadigd/defect is. 

ARTIKEL 10 – LEVERING EN UITVOERING

 1. Alle goederen worden geleverd aan het adres wat je hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Liha & Li Jolie is niet verantwoordelijk voor fouten die door de klant zijn gemaakt tijdens het ingeven van het leveringsadres.

 2. Als een artikel op voorraad is, wordt het artikel geleverd binnen 2 tot 4 werkdagen. Deze levertijden zijn slechts een indicatie en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

 3. Als een artikel niet op voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant hier niet mee akkoord is, kan hij de bestelling annuleren. Het geannuleerde product wordt terugbetaald door Li Jolie.

 4. Indien we niet tijdig kunnen leveren, verwittigen we je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij je niet verwittigen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. Wij storten het bedrag van het product uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug op de rekening waarmee betaald is.

 5. Indien onze items tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenstemmen met de items die in je bestelling vermeld staan, moet je dit zo snel mogelijk (binnen 3 dagen na ontvangst) aan ons melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. De retourkosten zijn in deze situatie voor onze rekening.

 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ARTIKEL 11 – KLACHTENREGELING

 1. Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien je een klacht hebt, kan je ons contacteren via info@lijolie.be.
We proberen de klacht zo snel mogelijk te behandelen.

PAYMENT METHODS

Bancontact

Credit / Debit Cards
PAYPAL

Handmatige betaling (overschrijving)

Payment Methods
bottom of page